Stadgar

STADGAR FÖR LITTERATURRUNDAN EKONOMISK FÖRENING.
§ 1. Firma.
Föreningens namn är Litteraturrundan Ekonomisk förening.
§ 2. Ändamål och verksamhet.
Litteraturrundan har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom olika projekt. I första hand avses litterär verksamhet och verksamhet med anknytning till litteraturen. Föreningen skall vara opolitisk.
§ 3. Styrelse och säte.
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun, Skåne län.
§ 4. Medlemskap.
Ansökan om medlemskap görs till styrelsen. Medlemskap fastställs av styrelsen. De fysiska och juridiska personer vilka av styrelsen bedöms aktivt kunna verka för Litteraturrundans syften och verksamhet, kan erhålla medlemskap i Litteraturrundan. Fysiska personer, som blir antagna, äger rätt att deltaga i samtliga av Litteraturrundan arrangerade aktiviteter eller programpunkter. Juridiska personer, som blir antagna, äger rätt att deltaga i samtliga av Litteraturrundan arrangerade aktiviteter med den begränsningen att endast deltaga vid en av Litteraturrundans programpunkter per tillfälle.
§4 b Medlemmars rösträtt.
Varje medlem äger rätt att deltaga i Litteraturrundans årsstämma med 1 röst, oavsett om medlemmen är enskild fysisk person eller juridisk person. Litteraturrundan tillämpar, vid varje årsstämmoröstning, enkel majoritet. Vid lika röst-tal har styrelsens ordförande utslagsröst.
§ 5. Medlems skyldigheter.
Alla medlemmar förväntas att aktivt verka för Litteraturrundans syften och mål. Det åligger även medlemmen att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastlagda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa Litteraturrundans stadgar och beslut. Insatsen bestäms av årsstämman men skall uppgå till minst 500 kronor per medlem.
Insatsen skall verka för Litteraturrundans bästa.
En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
Begränsning, under Litteraturrundans tre första verksamhetsår återbetalas ingen insats om inte styrelsen beslutar annat.
§ 6. Årsavgift.
Varje medlem skall årligen till Litteraturrundan betala årsavgift som beslutas av föreningsstämman. Dock högst 500 kronor.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Inbetald årsavgift återbetalas ej,
§ 7. Uteslutning.
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppsåtligen skadar Litteraturrundan eller motarbetar dess intressen och/eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur Litteraturrundan.
Medlem som uteslutits förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut.
En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det medlem om uteslutning skickades till medlemmen. En utesluten medlem har ingen rätt att återfå sin insats eller årsavgift.
§ 8. Avgång.
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur Litteraturrundan vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter den månad efter det att en medlem utträtt, uteslutits, avgått av annan anledning eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.
§ 9a. Styrelse.
Styrelsens uppgift är att främja Litteraturrundans intressen i enlighet med § 2 och representerar Litteraturrundan. Styrelsen skall verkställa de beslut som föreningsstämman träffar. Styrelsen skall i enighet med § 4b använda sig av enkel majoritet vid röstningar internt inom styrelsen. Ordförande har utslagsröst vid lika röst-tal.
Styrelsen ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Styrelsemedlem ska vara medlem i Litteraturrundan. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsens mandattid är ett år, med undantag av styrelsens ordförande och vice ordförande som väljs på två år. Om föreningsstämman så beslutar kan även en ordinarie styrelseledamot väljas på två år. En till två suppleanter skall utses av föreningsstämman och väljas på ett år.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger/år. Sammanträde kan hållas per telefon, via annat elektroniskt medium eller via fysiskt möte.
Styrelsearbetet är arvoderat. Arvodets storlek beslutas av Föreningsstämman.
Styrelsen kan utse en person som verksamhetsledare, som skall leda, planera och genomföra det dagliga arbetet för Litteraturrundan. Verksamhetsledaren ingår ej som ordinarie ledamot i styrelsen men kan adjungeras till styrelsen.
§ 9 b. Litteraturrundans verksamhetsledare.
Om en verksamhetsledare skall utses, enligt § 9 a, skall dennes arbetsuppgifter avseende ansvar, befogenheter, ekonomisk ersättning och annat, regleras i en arbetsbeskrivning. Arbetsbeskrivningen skall upprättas av styrelsens ordförande tillsammans med den person som skall utses till verksamhetsledare. Arbetsbeskrivningen skall undertecknas av bägge parter och godkännas av styrelsen. Därefter tillträder verksamhetsledaren sin befattning.
§ 10. Firmateckning.
Föreningen tecknas av styrelsen i förening eller av den person som styrelsen utser.
§ 11. Revisorer.
På ordinarie föreningsstämma ska årligen en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma väljas.
§ 12. Räkenskapsår.
Litteraturrundans räkenskapsår är 01-01—12-31.
§ 13. Årsredovisning.
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar till revisorn senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
§ 14. Ordinarie föreningsstämma.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom tre månader efter räkenskapsårets utgång.
Stämman kan hållas i lokal eller via internetkonferens. Det avgörs av styrelsen.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 2. Val av justerare.
 3. Rapport av verksamhetsåret och framåtblick.
 4. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 5. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 7. Val av revisor.
 8. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
 9. Medlemsavgift.
 10. Val av styrelseledamöter och fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller Litteraturrundans stadgar.
  § 15. Kallelse och andra meddelanden.
  Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden sker per e-post eller per brev.
  Kallelse ska skickas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen ska ingå eventuella styrelseförslag eller motioner från medlemmar.
  Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisor om detta.
  § 16. Extra föreningsstämma.
  Extra föreningsstämma ska hållas när minst 10 % av medlemmarna så begär eller när styrelsen så begär.
  § 17. Vinstfördelning.
  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, disponeras enligt föreningsstämmans beslut.
  Föreningsstämman kan då besluta om det egna kapitalet skall föras i ny räkning och/eller utgå som insatsränta på medlemsinsatser och/eller utbetalas som efterlikvid i form av lön i relation till arbetad tid under året.
  § 18. Upplösning.
  Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
  Bjärred 2022-03-10 / Blohm. Ersätter stadgar ifrån 2018.