GDPR

Litteraturrundan ekonomisk förening förhåller sig till GDPR,
europeiska personuppgiftsförordningen, som träder i kraft 25 maj 2018 enligt nedan.

Litteraturrundan Ekonomisk förening (kallas för föreningen) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som medlem i föreningen behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att föreningen ska kunna sköta medlemsadministrationen.

Dina personuppgifter registreras i föreningens medlemsregister som normalt skötts av föreningens ordförande och/eller sekreteraren. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot dig som medlem men föreningen är skyldig att även följa svensk lagstiftning, typ bokförings och skattelagstiftning. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan föreningen neka dig medlemskap.

Föreningen lagrar uppgifter där enskilda personuppgifter kan förekomma, typ årsmötes och styrelseprotokoll, minnesanteckningar, myndighetsdokument, samt informella anteckningar.

Alla medlemmar måste vara registrerade. Anonyma medlemmar accepteras ej. När medlemmen registreras som godkänd för medlemskap registreras medlemmen med, namn, adress, telefon o mailadress. Dessutom registreras datum för medlemsinträde, medlems och årsavgifter.

Årsavgiften registreras löpande. Vid medlems utträde behålles bara de uppgifter som är nödvändiga för att följa svensk lagstiftning.

Förtroendevalda, styrelse och föreningsrevisor registreras förutom av ovanstående även med personnummer och i de fall då arvode utbetalas även bankuppgifter och uppgifter som svensk lagstiftning kräver.

Föreningen har ett antal bidragsgivare och sponsorer. I de fall där det förekommer personuppgifter i korrespondens så skall dessa bestå av namn, telefonnummer, mailadress samt eventuella ärende/ referensnummer. Dessa uppgifter behålles enligt den tid som lagen kräver.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad.

Föreningen publicerar gärna foto med namn på personer som deltager i föreningens aktiviteter. Fotoexponering är en viktig del i föreningens verksamhet. Beträffande föreningens hemsida och facebook så lagras foto och enklare bildtexter på dessa plattformar. I och med medlemskapet i föreningen har medlemmen godkänt publicering av foto där medlemmens foto visas och även ibland med namn. Om medlemmen inte vill bli publicerad med namn kan medlemmen begära att fotot eller namnet annulleras. Kontakta ordföranden/ sekreteraren för närmare info.

Mailkorrespondens mellan föreningen och dess medlemmar skall slängas direkt efter att ärendet är avslutat eller inom acceptabel tid, ca tre månader. Korrespondens mellan styrelsen och förtroendevalda skall sparas i 12 månader eller mer.

Föreningen lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje man.

Notering, föreningens medlemsregister är lagrad i en dropbox. Var denna dropbox är placerad i världen är ej känt för föreningen därför kan föreningen inte garantera att dina personuppgifter är skyddade enligt GDPR lagstiftningen.

Skulle du uppleva att föreningen inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som medlem kan känna dig trygg hos oss.

Denna policy publiceras på föreningens hemsida.

För Litteraturrundan ekonomisk förening
Göran Blohm
2018-06-17.